Arsip Blog

Kamis, 14 Februari 2008

geguritan

NANGNINGNUNGNgung………ngung…..ngung

Sirahku sirah wuyung

Sirahku sirah bingung

Atiku ati wuyung

Atiku ati bingung

Nalarku nalar wuyung

Nalarku nalar bingung

Rasaku rasa wuyung

Rasaku rasa bingung

Pung-pung nong pung-pung kung

Swara bendhe kumalungkung

Pung-pung tlak pung-pung gung

Tak etung tak petung wis tan kepetung

Lingsir wengi tambah ngungkung

Nanging aku tambah njethung

Kilwak kilkung kilwak kilkung

Sikil awak dak telikung

Nganti kaya pitik ingkung

Pung-pung plak pung-pung dhung

Swara kendhang bonang barung

Rebab gambang siter demung

Wanciki keplayu munggah gunung

Wong-wong gunung judhek bingung

Lung……litlung…….litlung

Jaman sulit jamane gemblung

Jare silit dienggoni kalung

Tutupe jarit lendhang lan sarung

Dhasar patrape togog lan mbilung

Buto cakil kok dijunjung-junjung

Dadek’ke wakil kanggo tetulung

Delengen polahe cakil kang mbambung

Prasasat lamuk ambengungung

Ngisep daging getihku

Ngisep daging getihmu

Ngisep daging getihe biyung

Delengen polahe cakil kang mbambung

Wadhuk’e tambah mblendhung

Aku lan kowe kari kulit buntele balung……..

Demak, Agustus 2002

TOBIL ANAK KADHAL


BIL TOBIL ANAK KADHAL

DADI WAKIL KLAKUAN KOYO BRANDHAL

BIL TOBIL ANAK KADHAL

KOYO CAKIL SIYUNGE WIS DIUNGKAL

BIL TOBIL ANAK KADHAL

DADI WAKIL MUNG KANGGO GOLEK MODHAL

BIL TOBIL ANAK KADHAL

SABEN DINO SING DIPIKIR WETENG BANTAL

EEEE………………YA….IYO………….

EEEE………………YA….IYO………….

WAKILE KOYO KADHAL

Jepara, mbuh kapan

Lakuku


Lakuku ing wengi iki

Sasat aji godhong jatiakaing

Kang keplindhes rodhane para durjana

Utawa kepidak sepatu Lars’se mantri alas

Ya swaraku kang muntel sak dawane gurung-gurung

Kebentus sandhung kepapak pongahe watu item

Ambegugug ngutho waton, nutupi dalane pangrungon

O, laku, laku lelakon

Apa isih ana wigunane,

Nrabas wengi nyabrang iline wayah

Yen rowang-rowang disanak dikadang

Mung apepindho macan galak saka sabrang

ee….., ora ………..!

Iku mau dudu macan

Dudu sardulo, dudu sima

Amung tikus kang keplayu kecirit keprungu swarane manuk tunggak

Citcitcuit………..citcitcuit………..crit…..crit….!

Nanging tikus sak iki anggilani

Nganggo topeng macan, klambi kebo utawa jaran

Nanging tikus saiki wus kuwasa

Linggih methingkrang sak dhuwure dampar kencana

Nyebar sabda, tigas gulune para kawula

Banjur lakuku wengi iki netepi garising lelakon

Mung bisa jumangkah alon-alon

Sinambi nembang tembange bocah angon

Sanadyan ora bisa kanggo kaca pengilon

Jepara, Agustus 2002

GEGER


Simbah nate crita

Rikala semana ana geger Diponegoro

Wong jawa dhelik’an karo landa

Ten pinaten

Keris mungsuh bedhil dawa

Sapa lena kena

Sing waspada tetep waluya

Anyedhaki jaman padhang

Ana maneh geger Jepang

Awak kate kulit semu abang

Sing digawa bedhil lan pedhang

Geger Jepang meh kamardhikan

Tanpa wayah bengi lan awan

Nganti larang sandhang pangan

Banjur sewidak lima kepungkur

Gegere luwih misuwur

Jarene pilem, Jendral urip-uripan kang dikubur

Dadi congkrahe kadang sedulur

Nganti lali sawah durung tandur

Jebul geger ora mung kuwi

Uga klakon ing jaman sa’iki

Gegere wong-wong kang mblenjani janji

Saben dina rebutan kursi, bandha tali asih bandha tali pati

Nganti kebak Koran lan tipi

Jepara, Mei 2001

KANJENG


Kanjeng !

Nalika petenge wengi

Lumuber ing pucuk’ing ati

Sapa pawongan kang bisa angoncati

Ora !

Ora bisa, Kanjeng

Yen Pranyata astaMu

Wus kumawasa sigra mrawasa karsa

Tan ana janma sawiji

Sipat limpat lumumpat hangleliwat

Bener !

Pancen bener Kanjeng

Sanadyan padhang gerawangan

Soroting sang sasikirana

Ora bakal bisa asesulam

Sunaring hyang Bagaskara

Pramila Kanjeng

Samengko aku mung bisa atur

Sumangga angga !

Kadilangu, agustus 1999

TRESNA DALUWARSA


Oo…… kenya, kenya manis

Esemmu kang kumanthil ing layung sore

Ngiringake soroting mripat klerap-klerap

Nyawang aluning rasa

Tumumplek sak jembaring segara

Satemah prabanging sunar surya kekunduran

Manjalma paes ageng, sigra ngrias ayuning pasuryanmu

Kadyo widodari nelik sandhi

Oo……. Kenya, kenya timur

Kang durung ilang pupuk lempuyang lan gandaning kencur

Panjalukku tulus mring sliramu

Becik dirampungi anggonmu agawe runtik’ing ati

Amarga dalanku kang nate tumata

Wus banget kebacut dawa

Iki wanci kari manganti

Tedhak’ing kreta titihan

Lakuning sukma misowan

Prapto Ingkang Kagungan

Oo……. Kenya, Kenya……………. !

Rasa tresnaku wus kadaluwarsa

Jepara, Agustus 2000

SANG GURU SEJATI


Miturut pandoming lelaku

Sang Guru

Sing digugu lan ditiru

Nanging jaman wis kuwalik

Jeneng guru ora sangsaya becik

Malah sangsaya morak-marik

Amarga ora sethithik

Pawongan kang kadung serik

Mbuh aku ra genah…………!

Sapa bener sapa sing salah

Kalamangsane pancen wis bubrah

Akeh kedadeyan kang ora lumrah

Sang guru mulang sangsaya wegah

Jalaran muride kakeyan polah

Keset sinau keser sekolah

Jan………….jan………..!

Jamane pancen wis edan tenan

Bocah sekolah lali kuwajiban

Ora sinau malah ndem-ndeman

Ngombe spiritus nguntal pil setan

(Jare nganggo dicampur Autan)

Jan…………jan………….!

Prawane kok ya moh ketinggalan

Saben wengi padha kleleran

Melek wengi lemek’an Koran

Mbukak dhasar ning pinggir dalan

Dhuh……… emane – eman !

Jebul gurune sing dadi langganan

Oalah……….. gusti……….gusti………. !

Iki jaman kok ngedab-edabi

Apa iki sing diarani

Budhaya tipi lan pisidhi

Nanging sak begja begjane wong kang lali

Isih begja wong kang eling lan premati

Isih akeh guru suci, guru sejati

Mulang wuruk niate ngabekti

Tumrap bangsa nagari lan Illahi Rabbi

Sanadyan ora tau mlebu Koran lan tipi

Jepara, November 2001

AJAR KATRESNAN 1

: FIT


Aku mung kepingin sinau

Nandur katresnan marang sliramu

Katresnan kang ora kudu

Ginondhelan rasa cemburu

Klebating klerap sorot mripat

Muga dadya jimat

Bakal dak sandhang dak semat

Lumantar angin ngelus dawaning rambutmu

Aku mung kepingin sinau

Nandur katresnan marang sliramu

Njejer raga kang geter

Medhar ati kang gemeter

Nyampurnakna panandhang wuyung

Nadyan tanpa tembang gandrung

Aku mung kepingin sinau

Nandur katresnan marang sliramu

Katresnan kang ora kudu

Nyawiji ing segara madu

Jepara, September 2002

AJAR KATRESNAN 2

: YAN


Nyawang garising latimu, wong manis

Nalika surya ambles ing gisik’ing samudra

Lintang panjer sore keplayu

Ngoyak lakuning layung sutra

Banjur kandheg mbegeg sesenggolan

Manganti plethek’ing rembulan

Esemmu kang tansah ngreridhu ati

Rengeng-rengeng tetembangan lelagon wengi

O… Yayi,

Ojo gumun aku nandhang katresnan iki !

Jepara, September 2002

AJAR KATRESAN 3

: NI


Upama isih ana papan

Kanggo sejatining rasa karerasan

Aku suka parisuka nandhang lara lapa

Ijen; tanpa rowang tanpa kanca

Nalika rasa tresnaku kadung kepalang dina

Jepara, September 2002

LELAKON

Iki lakon reformasi

Ono priyayi siji dikuya-kuya wong sak nagari

Amarga kalimputing korupsi

Bandha pertiwi anggepe pribadhi

Kawula dasih tan dirumati

Sing kaeling mung ngempani

Estri wayah lan siwi

Wadhuk’e nganti minthi – minthi

Eee…….ndilalah kersaning Gusti

Sang priyayi kang lali ing gati

Kabodhol saka kursi

Kabuncang …………..bruk

Ndrebabah handhepani bumi

Sak iki lakon pemilu

Kawula alit padha ngelu

Kawula ageng andum padu

Celature tan bisa di tiru lan dipaelu

Sangsayari sangsaya ngelu

Wingi telu dadi patang puluh wolu

Sauntara iku

Beras uyah sangsaya ra tinuku

Sik ……..sik…….sik……….

Lha iki lakone apa ?

Yen sesuk aku ra bisa makarya

Amarga ordere juraganku ra tinampa

Jare pemilu gawe jirih para walanda

Dhuh………… pak dhalang

Apa iya

Pemilu gawe cintrakaning kawula ?

Jepara, April’ 99

Tidak ada komentar: