Arsip Blog

Kamis, 14 Februari 2008

geguritan

NANGNINGNUNGNgung………ngung…..ngung

Sirahku sirah wuyung

Sirahku sirah bingung

Atiku ati wuyung

Atiku ati bingung

Nalarku nalar wuyung

Nalarku nalar bingung

Rasaku rasa wuyung

Rasaku rasa bingung

Pung-pung nong pung-pung kung

Swara bendhe kumalungkung

Pung-pung tlak pung-pung gung

Tak etung tak petung wis tan kepetung

Lingsir wengi tambah ngungkung

Nanging aku tambah njethung

Kilwak kilkung kilwak kilkung

Sikil awak dak telikung

Nganti kaya pitik ingkung

Pung-pung plak pung-pung dhung

Swara kendhang bonang barung

Rebab gambang siter demung

Wanciki keplayu munggah gunung

Wong-wong gunung judhek bingung

Lung……litlung…….litlung

Jaman sulit jamane gemblung

Jare silit dienggoni kalung

Tutupe jarit lendhang lan sarung

Dhasar patrape togog lan mbilung

Buto cakil kok dijunjung-junjung

Dadek’ke wakil kanggo tetulung

Delengen polahe cakil kang mbambung

Prasasat lamuk ambengungung

Ngisep daging getihku

Ngisep daging getihmu

Ngisep daging getihe biyung

Delengen polahe cakil kang mbambung

Wadhuk’e tambah mblendhung

Aku lan kowe kari kulit buntele balung……..

Demak, Agustus 2002

TOBIL ANAK KADHAL


BIL TOBIL ANAK KADHAL

DADI WAKIL KLAKUAN KOYO BRANDHAL

BIL TOBIL ANAK KADHAL

KOYO CAKIL SIYUNGE WIS DIUNGKAL

BIL TOBIL ANAK KADHAL

DADI WAKIL MUNG KANGGO GOLEK MODHAL

BIL TOBIL ANAK KADHAL

SABEN DINO SING DIPIKIR WETENG BANTAL

EEEE………………YA….IYO………….

EEEE………………YA….IYO………….

WAKILE KOYO KADHAL

Jepara, mbuh kapan

Lakuku


Lakuku ing wengi iki

Sasat aji godhong jatiakaing

Kang keplindhes rodhane para durjana

Utawa kepidak sepatu Lars’se mantri alas

Ya swaraku kang muntel sak dawane gurung-gurung

Kebentus sandhung kepapak pongahe watu item

Ambegugug ngutho waton, nutupi dalane pangrungon

O, laku, laku lelakon

Apa isih ana wigunane,

Nrabas wengi nyabrang iline wayah

Yen rowang-rowang disanak dikadang

Mung apepindho macan galak saka sabrang

ee….., ora ………..!

Iku mau dudu macan

Dudu sardulo, dudu sima

Amung tikus kang keplayu kecirit keprungu swarane manuk tunggak

Citcitcuit………..citcitcuit………..crit…..crit….!

Nanging tikus sak iki anggilani

Nganggo topeng macan, klambi kebo utawa jaran

Nanging tikus saiki wus kuwasa

Linggih methingkrang sak dhuwure dampar kencana

Nyebar sabda, tigas gulune para kawula

Banjur lakuku wengi iki netepi garising lelakon

Mung bisa jumangkah alon-alon

Sinambi nembang tembange bocah angon

Sanadyan ora bisa kanggo kaca pengilon

Jepara, Agustus 2002

GEGER


Simbah nate crita

Rikala semana ana geger Diponegoro

Wong jawa dhelik’an karo landa

Ten pinaten

Keris mungsuh bedhil dawa

Sapa lena kena

Sing waspada tetep waluya

Anyedhaki jaman padhang

Ana maneh geger Jepang

Awak kate kulit semu abang

Sing digawa bedhil lan pedhang

Geger Jepang meh kamardhikan

Tanpa wayah bengi lan awan

Nganti larang sandhang pangan

Banjur sewidak lima kepungkur

Gegere luwih misuwur

Jarene pilem, Jendral urip-uripan kang dikubur

Dadi congkrahe kadang sedulur

Nganti lali sawah durung tandur

Jebul geger ora mung kuwi

Uga klakon ing jaman sa’iki

Gegere wong-wong kang mblenjani janji

Saben dina rebutan kursi, bandha tali asih bandha tali pati

Nganti kebak Koran lan tipi

Jepara, Mei 2001

KANJENG


Kanjeng !

Nalika petenge wengi

Lumuber ing pucuk’ing ati

Sapa pawongan kang bisa angoncati

Ora !

Ora bisa, Kanjeng

Yen Pranyata astaMu

Wus kumawasa sigra mrawasa karsa

Tan ana janma sawiji

Sipat limpat lumumpat hangleliwat

Bener !

Pancen bener Kanjeng

Sanadyan padhang gerawangan

Soroting sang sasikirana

Ora bakal bisa asesulam

Sunaring hyang Bagaskara

Pramila Kanjeng

Samengko aku mung bisa atur

Sumangga angga !

Kadilangu, agustus 1999

TRESNA DALUWARSA


Oo…… kenya, kenya manis

Esemmu kang kumanthil ing layung sore

Ngiringake soroting mripat klerap-klerap

Nyawang aluning rasa

Tumumplek sak jembaring segara

Satemah prabanging sunar surya kekunduran

Manjalma paes ageng, sigra ngrias ayuning pasuryanmu

Kadyo widodari nelik sandhi

Oo……. Kenya, kenya timur

Kang durung ilang pupuk lempuyang lan gandaning kencur

Panjalukku tulus mring sliramu

Becik dirampungi anggonmu agawe runtik’ing ati

Amarga dalanku kang nate tumata

Wus banget kebacut dawa

Iki wanci kari manganti

Tedhak’ing kreta titihan

Lakuning sukma misowan

Prapto Ingkang Kagungan

Oo……. Kenya, Kenya……………. !

Rasa tresnaku wus kadaluwarsa

Jepara, Agustus 2000

SANG GURU SEJATI


Miturut pandoming lelaku

Sang Guru

Sing digugu lan ditiru

Nanging jaman wis kuwalik

Jeneng guru ora sangsaya becik

Malah sangsaya morak-marik

Amarga ora sethithik

Pawongan kang kadung serik

Mbuh aku ra genah…………!

Sapa bener sapa sing salah

Kalamangsane pancen wis bubrah

Akeh kedadeyan kang ora lumrah

Sang guru mulang sangsaya wegah

Jalaran muride kakeyan polah

Keset sinau keser sekolah

Jan………….jan………..!

Jamane pancen wis edan tenan

Bocah sekolah lali kuwajiban

Ora sinau malah ndem-ndeman

Ngombe spiritus nguntal pil setan

(Jare nganggo dicampur Autan)

Jan…………jan………….!

Prawane kok ya moh ketinggalan

Saben wengi padha kleleran

Melek wengi lemek’an Koran

Mbukak dhasar ning pinggir dalan

Dhuh……… emane – eman !

Jebul gurune sing dadi langganan

Oalah……….. gusti……….gusti………. !

Iki jaman kok ngedab-edabi

Apa iki sing diarani

Budhaya tipi lan pisidhi

Nanging sak begja begjane wong kang lali

Isih begja wong kang eling lan premati

Isih akeh guru suci, guru sejati

Mulang wuruk niate ngabekti

Tumrap bangsa nagari lan Illahi Rabbi

Sanadyan ora tau mlebu Koran lan tipi

Jepara, November 2001

AJAR KATRESNAN 1

: FIT


Aku mung kepingin sinau

Nandur katresnan marang sliramu

Katresnan kang ora kudu

Ginondhelan rasa cemburu

Klebating klerap sorot mripat

Muga dadya jimat

Bakal dak sandhang dak semat

Lumantar angin ngelus dawaning rambutmu

Aku mung kepingin sinau

Nandur katresnan marang sliramu

Njejer raga kang geter

Medhar ati kang gemeter

Nyampurnakna panandhang wuyung

Nadyan tanpa tembang gandrung

Aku mung kepingin sinau

Nandur katresnan marang sliramu

Katresnan kang ora kudu

Nyawiji ing segara madu

Jepara, September 2002

AJAR KATRESNAN 2

: YAN


Nyawang garising latimu, wong manis

Nalika surya ambles ing gisik’ing samudra

Lintang panjer sore keplayu

Ngoyak lakuning layung sutra

Banjur kandheg mbegeg sesenggolan

Manganti plethek’ing rembulan

Esemmu kang tansah ngreridhu ati

Rengeng-rengeng tetembangan lelagon wengi

O… Yayi,

Ojo gumun aku nandhang katresnan iki !

Jepara, September 2002

AJAR KATRESAN 3

: NI


Upama isih ana papan

Kanggo sejatining rasa karerasan

Aku suka parisuka nandhang lara lapa

Ijen; tanpa rowang tanpa kanca

Nalika rasa tresnaku kadung kepalang dina

Jepara, September 2002

LELAKON

Iki lakon reformasi

Ono priyayi siji dikuya-kuya wong sak nagari

Amarga kalimputing korupsi

Bandha pertiwi anggepe pribadhi

Kawula dasih tan dirumati

Sing kaeling mung ngempani

Estri wayah lan siwi

Wadhuk’e nganti minthi – minthi

Eee…….ndilalah kersaning Gusti

Sang priyayi kang lali ing gati

Kabodhol saka kursi

Kabuncang …………..bruk

Ndrebabah handhepani bumi

Sak iki lakon pemilu

Kawula alit padha ngelu

Kawula ageng andum padu

Celature tan bisa di tiru lan dipaelu

Sangsayari sangsaya ngelu

Wingi telu dadi patang puluh wolu

Sauntara iku

Beras uyah sangsaya ra tinuku

Sik ……..sik…….sik……….

Lha iki lakone apa ?

Yen sesuk aku ra bisa makarya

Amarga ordere juraganku ra tinampa

Jare pemilu gawe jirih para walanda

Dhuh………… pak dhalang

Apa iya

Pemilu gawe cintrakaning kawula ?

Jepara, April’ 99

Naskah Teater

KOTA TAK HENTI BERNYANYI

Karya : Ramatyan Sarjono

PROLOG

Kisah ini terjadi pada sebuah ruang terbuka, di tengah kota, tempat bertemunya orang-orang dengan berbagai latar belakang. Barangkali bukan benar-benar bertemu, selain hanya berada di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Mereka; punya alasan yang tidak harus sama untuk datang, ada yang sekedar melepas lelah, ada yang mengisi perut karena dirumah tidak ada masakan, ada yang menghibur diri membuang segala beban pikiran, ada juga yang iseng-iseng mencari pasangan. Barangkali hanya beberapa orang pedagang makanan, mainan anak-anak, juga perempuan-perempuan pelacur yang bertujuan mencari rejeki.

Tempat itu; mungkin sebuah taman kota; mungkin juga bukan. Bisa jadi, dia hanya sebuah alun-alun, sisa peninggalan sejarah kota.

Adegan diawali dengan masuknya beberapa orang pemain ke atas stage; ketika lampu-lampu belum dinyalakan. Mereka mengambil posisi sedemikian rupa; dengan karakter berupa-rupa; tercermin dari property yang dibawa dan berada disekitarnya.

Bermula seorang pemain menyanyikan sebuah tembang, bersamaan waktu dengan sebuah lampu menyorotnya untuk kemudian kembali padam. Demikian satu persatu pemain menyanyikan tembang yang sama, secara bergantian.

Syair tembang itu berbunyi :

IBUKU

DARAHKU

TANAH AIRKU

TAK RELA

KUMELIHAT

KAU SEPERTI ITU

ADA APAKAH ……………… ??????

Setelah semua pemain melakukan hal yang sama, juga beberapa orang pemain yang naik ke stage belakangan; akhirnya secara bersama mereka menyanyikan tembang itu; lampu semua menyala; untuk kemudian padam seiring hilangnya suara pemain.

Stage gelap, pemain diam, sunyi ……………!

Diam-diam semua pemain out, kecuali dua orang wanita yang tetap berada di tempatnya. Mereka adalah seorang penjual jagung bakar dan seorang lagi perempuan lacur, yang masing-masing tengah bersiap-siap menyambut pelanggan Ada juga seorang bocah di satu sudut panggung yang tampak sedang membangun rumah – rumahan dari bonggol jagung.

BLACKOUT

ADEGAN I

Subiah; penjual jagung bakar itu tengah menyalakan bara pembakaran, sementara Sriwit; si perempuan lacur, duduk diatas gelaran tikar sembari bersolek mempercantik dirinya dengan lipstik dan bedak murahan tentunya.

Subiah : (Sesekali melirik Sriwit, sedikit tersenyum sinis)

Kamu pikir dengan mempertebal bedakmu, kamu mampu menutupi garis-garis ketuaan di wajahmu, Sri ? Mbok eling, kamu itu sudah mulai tua, garis-garis keriput diwajahmu itu, semakin lama semakin tampak nyata !

Sriwit : (Sedikit menoleh pada Subiah, kemudian melanjutkan aktivitasnya)

Lha gimana lagi, Mbak, para lelaki itu, para pelangganku itu, selalu menuntut aku untuk tampil cantik. Dengan apa lagi aku akan kelihatan cantik, kalau tidak dengan bedak dan gincu ini ?

(Setelah memasukkan semua alat make-upnya ke dalam tas kecil)

Sampean sih enak, tidak butuh penampilan, pelanggan Mbak Subi juga nggak pernah menuntut yang macam-macam, yang penting jagungnya muda, empuk, manis, cukup ditambah saos sama mentega, enak, gurih, lezaaat..!

Subiah : Makanya, sudah berapa kali kubilang, kamu mbok cari pekerjaan lain. Apa selamanya kamu akan seperti itu ? Menjadi pelacur, menjadi budak nafsu laki-laki iseng. Ingat Sri, harkat dan martabat wanita, tak akan pernah terangkat jika masih ada orang yang melakukan pekerjaan seperti kamu itu.

Sriwit : Embuh mbak, aku sudah tidak memikirkan lagi tentang harkat, martabat, harga diri………………… semua itu hanya omong kosong orang-orang yang katanya pinter, tapi hidupnya selalu keblinger.

Subiah : Ya kamu jangan sinis begitu, Sri, jangan pesimis. Jangan skeptis menatap kehidupan ini !

Sriwit : Walah-walah…………! Mbak Subi……, ngomongnya tiba-tiba seperti orang – orang pinter itu. Pakai is…is…….. segala, sinis, skeptis, pesimis, amis amis……..!

Subiah : Lho, bener Sri ! Kita harus bisa memaknai realita, harus bisa menata hidup kita, diri kita, biar orang lain tidak mencibir, tidak mencemoohkan kita, meskipun sebenarnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi setidak-tidaknya kalau hidup kita lurus, jujur, nrima ing pandum, tidak neka-neka..maka……………

Sriwit : Eh… Mbak….mbak Subi ! Sampean ini kesambet ya ? kesurupan ya ? Kesurupan siapa Mbak ? kesurupan Kanjeng Sunan ? Sunan Siapa Mbak ? Sunan Kali, Sunan Danau, Sunan Abang atau Sunan Kuning ?

(Berkata begitu Sriwit sembari mendekati Subiah,berusaha memegang jidatnya)

Subiah : (Menghindar dari tangan Sriwit)

Sri ! Kamu ini dibilangi kok malah nyambet-nyambetke! Nyurup-nyurupke!

Sriwit : (kembali ke tempat duduknya)

Habis, Mbak Subi ngomongnya gitu, seperti Kyai atau dukun yang lagi ceramah

Subiah : Ya nggak gitu Sri, maksudku mbok dalam cari makan, cari rejeki, nggak usah aneh-aneh, jangan lewat jalan-jalan kotor sepertimu. Lihat aku, meski pun hasilnya sedikit, tapi dimakan enak, di simpan juga jenak. Coba lihat kamu, berapa penghasilanmu semalam, tapi apa yang sudah kamu punya sekarang ? Semua uang hasil jerih payahmu, menguap begitu saja, tidak meninggalkan apa-apa, ya khan ?

Sriwit : Iya juga sih, mbak ! Semula saya pikir dengan kerja begini, akan cepat mendapatkan uang yang bisa kukumpulkan buat modal apa kek, buka salon, buka warung, atau jual jagung sepertimu,…. Tapi kenyataannya, uang hasil kerjaku rasanya tak pernah betah bila kusimpan. Rasanya kok panas panas gimana gitu lho mbak !

Subiah : Makanya, aku bilang juga apa, coba kamu renungkan apa yang tadi kukatakan !

Sriwit : Iya mbak, tapi ……………..

(tiba-tiba anak yang membangun rumah - rumahan – namakan saja kenang - menyela dengan satu pertanyaan)

Kenang : Mbak, mbak subiah, sekarang sudah jam berapa mbak ?

Subiah : Baru jam setengah tujuh, masih sore, ada apa sih nang ? mau ada acara ya ?

Kenang : Ah enggak, cuma tanya saja kok mbak !

(menjawab demikian dia kembali asyik dengan aktivitasnya)

BLACKOUT

ADEGAN II

Seorang perempuan yg sebenarnya belum terlalu tua, namun penderitaan telah mengubah wajahnya menjadi tampak lelah. Dipundaknya tergantung sebuah buntalan besar yang nyata tampak beratnya. Pakaiannya yang kumuh mempertebal citranya sebagai kaum penderita. Sementara di belakangnya seorang anak perempuan dengan pakaian yang tidak kalah kumalnya. Beriring mereka melintas di depan subiah dan sriwit. Sesekali si anak melepaskan pandangannya ke langit.

Anak : Mak, sepertinya malam ini akan hujan, mak !

Mak : Memangnya kenapa ?

Anak : Kita tidur di mana, Mak ?

Mak : Dimana ? kamu bertanya tidur dimana ? bukankah selama ini tempat tak pernah jadi masalah bagi kita ?

Anak : Iya Mak, tapi tempat ini akan basah oleh hujan, Mak !

Mak : Akan..! baru akan ……, kamu sudah ribut begitu !

Anak : Iya Mak, tapi nanti benar – benar hujan Mak !

Mak : Benar – benar ? kamu bilang benar – benar ?

Anak : Iya Mak, benar – benar hujan mak, nanti basah mak !

Mak : Apa kamu yakin ?

Anak : Yakin Mak ! yakin …..!

Mak : Kok kamu bisa yakin ?

Anak : Kan mendung mak, mendungnya tebal lagi, pasti nanti hujan mak !

Mak : Kamu yakin ?

Anak : Yakin mak !

Mak : Benar – benar yakin ?

Anak : Yakin Mak ! yakin pasti ! Pasti hujan, mak !

Mak : Kamu kok bisa memastikan begitu, apa kamu ini Tuhan ?

Anak : Yach ….. Emak, untuk sebuah keyakinan, kepastian, apa harus menjadi Tuhan ? aku kan belajar membaca tanda – tanda alam, mak !

Mak : Bagus itu, berarti kamu ini “ngerti sak durunge winarah”, tahu bakal terjadinya sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi !

Anak : (bangga) ya begitulah, mak !

Mak : Dengan kata lain, kamu punya kemampuan meramalkan apa yang akan terjadi !

Anak : (semakin bangga) ya……, kira – kira ….. begitulah, mak !

Mak : Bagus, nanti kasih tahu mak, angka yang bakal keluar malam ini !

Anak : (bingung) Lho…….?

Mak : (sambil pergi – out) Nanti saja ngasih tahunya, disana, biar nggak didengar orang lain ! Sekarang kita cari tempat tidur dulu !

Anak : (Semakin bingung) Lho……, lho……, Mak….?

(dalam kebingungannya karena ditinggal sang emak, kenang tiba-tiba menyela dengan satu pertanyaan )

Kenang : mbak, mbak, sekarang jam berapa ?

Anak : Nggak tahu, nggak punya jam ! memangnya ada apa ?

Kenang : Nggak kok, cuma nanya aja ! (meneruskan pekerjaannya)

Anak : (jadi semakin bingung) Ooo…..cah gemblung …..! (out)

BLACK OUT

ADEGAN III

Suara motor mendekat. Musik lembut. Seorang laki – laki, mungkin pelanggan sriwit, masuk dan mendekati sriwit. Subiah kembali sibuk dengan dagangannya. Si laki – laki tampak berbicara dengan Sriwit. Mereka berdua duduk berdampingan, tidak jauh dari dagangan subiah, tapi agak tersembunyi. Beberapa orang datang membeli jagung baker, sambil menunggu mereka melirik sriwit dan laki – laki itu. Berbagai ekspresi muncul, ada yang senang, benci, mauak, penasaran, dsb. Beberapa waktu kemudian sriwit dan laki – laki perg bergandengani. Suara motor menjauh.

BLACKOUT

ADEGAN IV

Musik lembut tentang cinta. Kenang yang masih asyik dengan pekerjaannya, tiba – tiba berhenti, memperhatikan hasil pekerjaannya, bertanya , berteriak, pada subiah

Kenang : Mbak Subiah, sekarang jam berapa ?

Subiah : Jam delapan malam !

Kenang : Jam berapa mbak ?

Subiah : Jam dua puluh lebih empat menit

Kenang : Jam berapa ?

Subiah : Jam dua puluh lebih empat menit !

Saat berikutnya, kenang berdiri dengan selembar kertas berisi puisi. Ditempatnya berdiri, dia mulai membaca puisi itu dengan ekspresif. Musik lembut masih mengalun. Seiring dengan itu, orang – orang mulai lewat di depan jualan subiah, ada yang berpasangan, ada yang berombongan, ada yang sendiri. Sebagian ada yang menyempatkan diri membeli jagung bakar subiah. Yang lain hanya lewat sambil bercakap dengan teman seperjalanannya. (Semua dilakukan dalam gerak tanpa suara. Karena suara yang terdengar hanya suara puisi kenang dan musik lembut yang tetap mengalir)

Puisi yang dibaca kenang :

KOTA TAK HENTI BERNYANYI

Tanah lapang

Air kelahiran

Kota tak henti bernyanyi

Nada – nada sumbang

Opera sejarah saling silang

Bertumbuk buram khayal penantian

Sinar merkuri rakus libas pesona kunang – kunang

Tanah lapang

Air kelahiran

Hijau rerumput memucat

Bilur wajah berlumur asap

Ludah - ludah membusa

Keringat merupa laut

Caci maki mengkabut

Dada rebah dilindas tumpukan propaganda

Malam ini, dua puluh lebih empat

Gemintang tak bergairah

Saksi keringat curah

Bonggol – bonggol membangun rumah

Dingin trotoar sehangat ranjang mimpi

Semimpi berpasang muda

Jelajahi lorong surga

Malam ini, dua puluh lebih empat

Ditanah lapang air kelahiran

Sejarah tak habis cerita

Kisah baru berdesak laju

Pahat hati batu – batu

YU JAGUNG BAKAR DAN YU LONTE ALUN-ALUN

Gelar….gelar…..gelar…..

Tikar-tikar di gelar

Botol-botol digelar

Arang-arang dibakar

Bongkol-bongkol dibakar

Yu, malam ini malam minggu

Berapa karung kau bawa untuk pelangganmu ?

Gelar….gelar…..gelar…..

Paha-paha di gelar

Dada-dada digelar

Hasrat-hasrat dibakar

Nafsu-nafsu dibakar

Yu, malam ini malam minggu

Berapa tebal bedak gincu kau pakai untuk pelangganmu ?

Gelar….gelar….gelar…..

Tidak dengan getar

Tidak dengan gentar

Trotoar ini milikmu

Alun-alun ini milikmu

Gelar….gelar….gelar…..

Tidak dengan dupa atau asap kemenyan

Cukup tubuh rentan menahan dingin malam

Biar terhirup udara

Kurangkan sesak jiwa

Ketika rasa berpacu lari tinggalkan caci dan air mata

Menumpuk ingin menumpuk angan

Mengejar ingin mengejar angan

Hanya kepadamu yu,

Ku mampu bertatap.

BLACKOUT

ADEGAN V

Suara puisi menghilang, musik lembut berganti tegang. Suara seorang perempuan menghentak dari luar panggung. Tampaknya dia begitu marah, menangis, cenderung putus asa. Kalimatnya jelas mengancam seseorang yang sangat dibencinya.

Perempuan : Bajingan ! perempuan sundal ! Dasar pelacur ! Lonte ! Apa tidak ada pekerjaan lain, selain mengganggu rumah tangga orang ? bajingan kamu Sri ! Awas kamu Sri, tak bacok lehermu, biar mampus kamu ! Sri ! Sriwit ! Dimana kamu ? jangan ngumpet Kamu. Ayo tunjukkan batang hdiungmu, pengecut ! Ayo Sri….! Lonte ! Ayo kesini, biar ku bacok – bacok kamu !

Kamu juga laki –laki bangsat ! Apa sudah jadi pengecut ? Lihat anak – anakmu ! Anak – anakmu yang tak pernah kamu perhatikan ! Lihat ! Dasar laki – laki tak bertanggung jawab. Bisanya cuma cari gendak’an. Mendhing kalau gundikmu perempuan baik – baik ! bukan pelacur jalanan seperti si sriwit ! Ayo, keluar kamu ! biar ku bunuh sekalian !

Dengan kemarahan yang meluap – luap, perempuan itu masuk, dengan sebilah sabit di tangannya, mendekati dasaran Subiah. Dia masih tetap meracau dengan kalimat – kalimat ancamannya

Perempuan : Sri..! Sriwit.! Ngumpet di mana kamu ? He Subiah jagung bakar, kamu sembunyikan di mana Sriwit ? Ha ? Jangan coba melindungi dia ! Nanti kamu ikut jadi korban kemarahanku ! Mana ? Mana Sriwit ?

Subiah : (tetap tenang, tak terpengaruh dengan kehadiran perempuan itu, tetap asyik dengan dagangannya)

Yo embuh ! Memangya aku ibunya Sriwit apa ? kok nanya - nanya aku, apa hubungannya ? Lagian, apa untungnya aku sembunyikan dia Sriwit ?

Perempuan : Kamu temanya kan ? tempat mangkalnya kan ? atau kamu induk semangnya, germonya, Sriwit ?

Subiah : Mbak, jangan ngawur ya bicaramu ! memang, Sriwit memang sering disini. Tapi bukan berarti aku germonya. Tempat ini kan tempat umum, siapa saja boleh disini. Memang hakku apa melarang dia ?

Perempuan : Ya kan ? ngaku kan kalau kamu temannya Sriwit?

Subiah : Iya ! Benar ! Sriwit memang temanku ! Tapi apa salahnya ?

Perempuan : Apa salahnya? Apa kamu tidak tahu kalau Sriwit itu pelacur?

Subiah : Memang kalau pelacur kenapa ?

Perempuan : (Karena tidak kuat menahan kemarahan, akhirnya dia hanya bisa jatuh terduduk sambil menangis)

Suamiku…………suamiku, mbak !

Subiah : Suamimu itu kenapa ?

Perempuan : (pandangan menerawang, sambil menangis) Berbulan – bulan dia tidak pulang! Melupakan keluarga, melupakan anak dan istri. Tidak pernah lagi memberi nafkah. Siapa yang tidak marah, mbak? Siapa? Setelah saya cari – cari, kabarnya, setiap malam dia selalu kesini. Dan selalu bersama Sriwit. Coba bayangkan, mbak, bayangkan! Suamiku itu kerjanya hanya buruh panggul di pasar, hasilnya tak seberapa. Masak selalu dihabiskan hanya untuk bermain gila dengan pelacur itu. Sudah gitu, masih gila nomer lagi. Main togel tiap hari. Sementara anak – anak semakin membutuhkan biaya. Anak kami sudah empat mbak, yang besar baru saja masuk SMP. Dengan apa aku akan membiayai semua itu, kalau suamiku tidak peduli seperti ini ?

Subiah : (melihat perempuan itu menangis, dia jatuh kasihan. Dibuatkannya segelas teh)

Ya sudah, sabar! Diminum dulu tehnya, biar tenang! Nanti kalau kesini, temui dia, bicarakan baik – baik! Paling sebentar lagi juga datang !

Perempuan : Percuma, mbak! Sudah habis kesabaran saya! Tidak ada gunanya lagi bicara sama dia !

Subiah : Kita lihat saja nanti, sekarang tehnya diminum dulu!

Ketika perempuan itu minum tehnya, sekonyong – konyong sang suami masuk, tanpa menyadari kalau istrinya ada disitu. Dengan santai dia melenggang, menanyakan Sriwit pada Subiah. Ini membuat Subiah jadi gugup

Laki – laki : Halo mbak Subiah! Ramaikah daganganmu? Sriwit mana? sudah datang belum?

Subiah : E…e..e, iya ramai! Sudah…e, belum… e, sudah …..! (dalam kegugupannya, dia mencoba memberi tahu dengan isyarat mata )

Laki – laki : (Belum menyadari, masih santai, mengambil jajanan subiah) Sudah apa belum? Mana dia sekarang?

Subiah : Itu….! Itu…..! (tangannya menunjuk – nunjuk ke perempuan)

Reflek pandangan laki – laki mengikuti arah telunjuk subiah. Kaget dia ketika dilihatnya sang istri yang tampak beringas, dengan sebilah arit di tangannya.

Perempuan : (menahan amarah) Kang……!

Laki – laki : K…kau…! Kau….?

Perempuan : Iya…..aku, kang !

Laki – laki : Me…..mengapa…..mengapa kamu…. kesini ?

Perempuan : Untuk membunuhmu!

(mengejar sambil mengayun – ayunkan aritnya. Laki – laki ketakutan, berlari, sembunyi di balik subiah, terus dikejar, terjadi kejar – kejaran, laki – laki out, terus dikejar perempuan)

BLACKOUT

ADEGAN VI

Subiah masih ditempatnya, sibuk dengan dagangannya ketika beberapa orang dengan membawa peralatan masuk. Satu diantaranya, pimpinannya mungkin, menunjuk – nunjuk tempat dagangan subiah. Yang lain mengerti! Tanpa bicara, orang – orang itu mulai menyingkirkan dagangan Subiah. Subiah yang semula hanya emperhatikan, merasa diperlakukan tidak adil, dia protes. Dikembalikannya dagangannya ke tempat semula. Dipindah lagi. Dikembalikan lagi. Dipindah lagi. Dikembalikan dengan kesal. Dipindah dengan marah, dilempar, berserakan !

Subiah : He! Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan ?

Pimpinan : Kamu harus pindah dari sini!

Subiah : Memangnya kenapa?

Pimpinan : Tempat ini akan digunakan untuk kepentingan umum!

Subiah : Kepentingan umum? Kepentingan umum apa ?

Pimpinan : Sudah ! Ndak usah banyak tanya !

Subiah : Tidak ! sudah bertahun – tahun saya jualan disini. Tidak, tidak bisa !

Pimpinan : Pindah ! Atau kamu celaka ?

Subiah : Tidak!

Pimpinan : Pindah!

Subiah : Tidak!

Pimpinan : Pindah!

Subiah : Tidak!

Pimpinan : (memberi isyarat pada anak buahnya)

Subiah ditangkap, dibekuk, diseret keluar. Subiah meronta – ronta, tapi tidak kuasa melawan. Barang – barang dagangannya diacak – acak orang – orang itu. Berserakan. Kemudian orang – orang itu membawa masuk sebuah papan besar, dipasang di tempat bekas dagangan subiah. Sebuah papan yang bertuliskan P A R T A I.

BLACKOUT

EPILOG

Lampu perlahan menyorot papan PARTAI. Serakan dagangan subiah masih di tempatnya. Sayup – sayup terdengar lagu IBUKU DARAHKU dari seorang perempuan. Nada suaranya mencerminkan kedukaan. Sriwit masuk bersama seorang lelaki. Terlihat dari gayanya, mereka sedang dimabuk asmara. Seiring alunan lagu, mereka berpacaran. Bersenda gurau, bermesraan. Hingga akhirnya Sriwit menggelar selembar tikar, yang ditinggalkan subiah, tepat di bawah papan. Berdua mereka duduk disana. Ketika akhirnya Sriwit berbaring, dan laki – laki mulai membuka pakaiannya, lampu perlahan padam, lagu mengeras dan THE END.

Demak, Maret 2004

Dibikin untuk dipentaskan oleh Teater OASE SMAN 1 Demak.

Senin, 21 Januari 2008

SENI SEBAGAI LAKU

Ramatyan Sarjono mungkin bukan siapa - siapa, karena hanya orang yang senang akan kesenian. baik sebagai penikmat ataupun sebagai pelaku. Basic keseniannya adalah teater; tapi sebenarnya lebih cenderung pada konsep kesenian yang njawani. artinya "sukma" berkeseniannya adalah kesenian jawa.
Saat ini Ramatyan sarjono sedang berusaha menjadi seorang PELAKU SENI. Dimana saat ini menurutnya ada tiga golongan seniman dalam melakukan aktivitas berkeseniannya berdasarkan motivasi awal. Ketiganya itu adalah PEKERJA SENI, PEGIAT SENI DAN PELAKU SENI. Pekerja seni adalah seniman yang melakukan aktivitas kesenian dalam rangka BEKERJA, artinya untuk mendapatkan penghasilan. Dalang, Sinden, Penyanyi Dangdut, dsb termasuk dalam golongan ini.
Pegiat seni adalah seniman yang berkesenian hanya sebagai sebuah kegiatan disamping kegiatan yang lain; khususnya kegiatan yang bernilai ekonomis (bekerja). PNS, Karyawan, Guru, Buruh, dsb yang juga berkesenian termasuk dalam golongan ini.
Sedangkan Pelaku seni adalah mereka yang menempatkan kesenian sebagai upaya LAKU. dimana laku dalam konsep jawa adalah sebuah upaya untuk berjalan dalam jalan Tuhan yang akan membawa kembali kepada-Nya. Siapa yang mau masuk dalam golongan ini ?
Sebenarnya dari obrolan dengan seniman - seniman lain, ada satu golongan lagi, yaitu PENJAHAT SENI. Nah, apa lagi yang satu ini ? siapa mau mendefinisikan ??? Tak tunggu !!!

Rabu, 26 Desember 2007

TIANISME

Tianisme bukanlah sebuah aliran kepercayaan, bukan pula sebuah ajaran yang mengacu pada salah satu agama di dunia. Tianisme hanyalah sebuah istilah sebagai penanda eksistensi sebuah keluarga yang mayoritas anggota keluaraganya memiliki nama TIAN atau setidaknya ada unsur TIAN.
Sebenarnya yang pertama memiliki nama TIAN adalah SEPTIAN EKO NUGROHO, anak pertama keluarga ini yang berarti Anugrah Pertama yang lahir pada bulan September, tepatnya 10 September 1994. Kemudian sang ayah yang aslinya bernama SARJONO menambahkan nama di depan nama aslinya yaitu RAMATYAN sehingga menjadi RAMATYAN SARJONO. Alasan panambahan ini sebenarnya cukup sederhana; dimana kata RAMA diambil dari bahasa jawa yang artinya AYAH atau BAPAK. Sehingga RAMATYAN SARJONO jika diartikan menjadi SARJONO BAPAKNYA TIAN.
Untuk lebih mengukuhkan KLAN TIAN, anak kedua keluarga ini yang lahir tanggal 19 Agustus 2006 diberi nama ADYNE TIANI WULAN MAHARDIKA yang berarti ADIKNYA TIAN YANG LAHIR PADA BULAN KEMERDEKAAN (AGUSTUS). Kebetulan anak kedua ini lahir perempuan.
Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah siapa tambahan nama untuk ibu dari keluarga ini yang bernama asli RETNO YULIASTUTI; sehingga bisa mengandung unsur TIAN ?
Barangkali ada yang bersedia memberikan usulan ?